Vonkajšie vedenia

Všetko o projektovaní.

Moderátor: Marcel Vojčík

Užívateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Vonkajšie vedenia

Príspevok od užívateľa Daniel Urbanovič » 25. Novembra 2021, 15:17

Dobrý deň,
prečo musím navrhnúť vedenie do zeme, keď môže ísť aj vzduchom?
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh

Užívateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Vonkajšie vedenia

Príspevok od užívateľa Daniel Urbanovič » 6. Decembra 2021, 11:15

Hľadal som... hľadal, a tuto je to:

532 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
PRVÁ ČASŤ ÚZEMNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU
§ 4 Umiestňovanie stavby
Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia (ďalej len „rozvod a vedenie“), ktoré tvoria horizontálnu stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu, sa v zastavanom území obce umiestňujú spravidla pod povrch zeme.
Nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a vedenia umiestniť, ak
a) ide o výmenu, modernizáciu, opravu alebo o rekonštrukciu existujúcich nadzemných rozvodov a vedení, pričom sa nemení ich trasa,
b) ide o pridávanie rozvodov a vedení k existujúcim nadzemným rozvodom a vedeniam, pričom sa nemení ich trasa a zároveň sú dodržané podmienky ochrany existujúcich nadzemných rozvodov a vedení,4a)
c) ide o križovanie vodných tokov, roklín alebo podobných krajinotvorných útvarov,
d) ide o vyústenie alebo ukončenie rozvodov a vedení, ktoré sa obvykle umiestňujú nad povrchom zeme, ako napríklad vyústenie v rozvodných skriniach, ukončenie v zariadeniach umiestnených nad povrchom zeme alebo na existujúcich stavbách, alebo
e) s tým súhlasí obec, o ktorej zastavané územie ide, ak
1. umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo vyžaduje vynaloženie neprimeraných nákladov, ako napríklad pri stiesnených priestorových podmienkach, alebo
2. ide o predĺženie existujúcich nadzemných rozvodov a vedení.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh

Napísať odpoveď