Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.

Všetko čo súvisí s ochranou pred bleskom.

Moderátor: Marcel Vojčík

Používateľov profilový obrázok
Tibor Hanko
Príspevky: 25
Dátum registrácie: 25. Februára 2017, 20:35
Bydlisko: Uhrovec
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Kontaktovať používateľa:

Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.

Príspevok od používateľa Tibor Hanko »

Ochranu pred bleskom riešia nasledovné normy:

- STN 34 1390:1969-01 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom (29. 1. 1969 - 1. 2. 2009) nahradila ju norma STN EN 62305-3:2007-05

súbor STN EN 62305 platí od roku 2006
- STN EN 62305-1:2012-04-01 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
- STN EN 62305-2:2013-05-01 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika
- STN EN 62305-3:2012-06-01 + STN EN 62305-3/O1: 2012-11-01 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života
- STN EN 62305-4:2013-02-01 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách
- ATN005:2017-04 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny. Detaily návrhu a zhotovenia

Aktívne bleskozvody riešia nasledovné normy:

- STN 34 1391:1998-06-19 Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody (zrušená 1. 3. 2014) nahradila ju STN 341398
- STN 341398:2014-03-01 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody (zrušená 1. 3. 2017)


Ochranu pred bleskom požadujú nasledovné legislatívne predpisy:

- Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
§ 3 ods. 12
(12) Stavba, v ktorej je umiestnená prevádzkareň, sa vybavuje zariadením na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.

- Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
§ 23
(1) Kovové konštrukcie stavby a jej časti, v ktorých sa horľavé kvapaliny alebo horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu ukladajú, skladujú alebo sa s nimi manipuluje, musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny.
(2) Kovové časti technologického zariadenia a nádrže musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny.

- Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
§ 17
(1) Kovové konštrukcie stavieb a ich časti a kovové časti technologických zariadení, v ktorých sa horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny ukladajú, skladujú alebo sa s nimi manipuluje, musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny.

- Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepriamo predpisuje nutnosť ochrany pred bleskom v §19 ods. 6 e
(6) K žiadosti o povolenie užívania skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície podľa odsekov 1 a 2 žiadateľ priloží
e) správu o východiskovej revízii bleskozvodov, ak ide o sklad výbušnín, výbušných predmetov a munície na povrchu,
Poznámka: Vyššie uvedené predpisy sú pozostatkom z doby platnosti STN 341390. Podľa teraz platného súboru STN EN 62305 pri uvedených objektoch nemôže vyjsť v analýze rizika, že by ochrana pred bleskom na nich nebola potrebná.

Podrobnosti o tom kde je bleskozvod nutný rieši aj stavebný zákon, resp.
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
§ 38
Ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť
a) ohrozenie života alebo zdravia ľudí,
b) poruchu s rozsiahlymi dôsledkami,
c) výbuch,
d) škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote,
e) prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom,
f) ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.

Povinnosť zriadiť ochranu pred bleskom vyplýva všeobecne aj zo zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 470/2011 Z. z., 154/2013 Z. z., 308/2013 Z. z., 58/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 118/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 378/2015 Z. z.)
- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - príloha 2 - 2.3 a
2.3. Pracovný prostriedok, ktorý môže byť pri používaní zasiahnutý bleskom, musí byť vhodným spôsobom alebo zariadením chránený pred jeho účinkom.

- Nariadenie vlády 310/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia - príloha 1 časť 4
4.1.2.8 Blesk
Strojové zariadenia, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo úderu blesku, musia byť vybavené systémom na zvedenie elektrického náboja do zeme.

- Vyhláška MVSR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej pravidelnej kontroly
Z tej vyplýva, že tam, kde je elektronická požiarna signalizácia EPS, tam musí byť bleskozvod (§2 ods 6)

- Analýza rizika (nielen z hľadiska ochrany pred bleskom) sa požaduje aj podľa
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(10) Analýza rizika obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje najmä
d) analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických podmienok a geologických podmienok, najmä pokiaľ ide o extrémne teploty a extrémne zrážky, búrky, víchrice, úder blesku, zosuvy alebo poklesy pôdy,
Revízny technik a projektant elektro.
Michal Straský
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 6. Februára 2021, 15:32
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.

Príspevok od používateľa Michal Straský »

Dobrý deň, prosím vás ktorý konkrétny bod normy hovorí o tom že keď je bleskozvod spojený s hlavnou uzemňovacou svorkou domu musí byt celkový odpor uzemnenia najviac 2 ohmy. Ďakujem.
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 84
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

odporúčam pozrieť aj STN 33 2000-4-41:2019 národná príloha N2.3
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
Michal Straský
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 6. Februára 2021, 15:32
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.

Príspevok od používateľa Michal Straský »

Ďakujem
Napísať odpoveď