Strana 1 z 1

Potreba oprávnenia

Napísané: 3. Mája 2019, 19:50
od užívateľa Jaroslav Ižák
Známy rieši inteligentné systémy do rodinných domov a to dodávku a programovanie. Príležitostne potrebuje vykonať aj úpravu zapojenia.
Podľa vyjadrenia BOZP Technika môže inštalovať zariadenia do nového rozvádzača ktorý ešte nebol pod napätím aj keď nemá žiadne oprávnenie podľa 508. Dôvodom je vraj, že sa jedná ešte len o tovar a nevzťahuje sa teda naň zákon 508. Môžete mi to niekto potvrdiť, pretože ja o tom nie som presvedčený... Podľa mňa by mal mať min §21, keďže zasahuje do vyhradeného výrobku.

Ďakujem

Re: Potreba oprávnenia

Napísané: 4. Mája 2019, 14:40
od užívateľa Tibor Hanko
Tvrdenie technika BOZP je podľa mňa nesprávne, zavádzajúce a nebezpečné.

Rozvádzače nn musia byť vyrobené podľa súboru STN EN 61439 a posudzujú sa podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. a musia byť v zhode aj s nariadením vlády SR č. 148/2016 o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a NV SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. Ku každému rozvádzaču musí byť vydaný aj protokol o kusovej skúške.
Súčasťou dokumentácie je aj schéma zapojenia rozvádzača.

Rozvádzač NN, bez ohľadu na to či už bol, alebo nebol pripojený na napätie, je vyhradené technické zariadenia elektrické a na akýkoľvek zásah, úpravu, opravu v ňom treba mať príslušnú kvalifikáciu. Taktiež je treba všetky zmeny dopĺňať do dokumentácie skutočného vyhotovenia.

V prípade ak niekto po dodaní na stavbu svojvoľne zmení, upraví zapojenie rozvádzača, všetky vydané doklady strácajú platnosť a samotný upravený/doplnený/zmenený rozvádzač už nemožno považovať za výrobok, ktorý je možné uviesť na trh. Inak povedané, ten kto urobí zmenu je zodpovedný za ďalšie správanie sa daného výrobku (nielen rozvádzača, ale všeobecne). Predsa výrobca nemôže ručiť za bezpečnosť svojho zariadenia ak ho niekto upraví bez jeho vedomia.

Samozrejme, že je možné rozvádzače upraviť, doplniť, zmeniť, ale to môže iba osoba na to oprávnená s príslušnou kvalifikáciou a po vykonaní tejto zmeny musí byť overená bezpečnosť elektrického zariadenia odbornou prehliadkou a odbornou skúškou.
Požiadavky na napájanie inteligentného systému treba riešiť s projektantom elektroinštalácie a s dodávateľom elektroinštalácie.